Prenetics ประกาศผลประกอบการงวดสามเดือนที่สองของปี 2023

ฮ่องกง, 15 ก.ย. 2566 – Prenetics Global Limited (NASDAQ: PRE) (“Prenetics” หรือ “บริษัท”) บริษัทวิทยาศาสตร์สุขภาพขับเคลื่อนด้วยพันธุศาสตร์ชั้นนํา วันนี้ประกาศผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 พร้อมกับการปรับปรุงธุรกิจล่าสุด

ผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สองปี 2566 โดยสรุป

  • รายได้จากการดําเนินงานต่อเนื่อง 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (5.3) ล้านเหรียญสหรัฐ
  • เงินสดและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ1 214.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ผลประกอบการทางการเงินครึ่งปีแรกปี 2566 โดยสรุป

  • รายได้จากการดําเนินงานต่อเนื่อง 11.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายจากการดําเนินงานต่อเนื่อง (15.1) ล้านเหรียญสหรัฐ

“เราเคยรักษาความเชื่อเสมอมาว่าปี 2566 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงสําหรับ Prenetics และก้าวกระโดดล่าสุดของเรายืนยันความเชื่อนั้น เราได้ลงทุนอย่างมากในพื้นที่ที่เราเห็นไม่เพียงแค่ศักยภาพ แต่เห็นเส้นทางสู่การครองความเป็นผู้นําอย่างชัดเจน ความร่วมมือของเรากับ Prof. Dennis Lo โดยเฉพาะในด้านการตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของเรา วันนี้ กลยุทธ์ธุรกิจในอนาคตของเรากระจ่างชัดเป็น 3 หน่วยธุรกิจที่แยกจากกันแต่เชื่อมโยงกัน คือ การป้องกัน การตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก และการรักษาเฉพาะเจาะจง ผมรู้สึกตื่นเต้นและมั่นใจอย่างยิ่งในเส้นทางที่เรากําลังจะไป และผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึงสําหรับ Prenetics” กล่าวโดย Danny Yeung, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Prenetics

______________________________

1 หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียน รวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 177.2 ล้านเหรียญสหรัฐ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 13.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และลูกหนี้การค้า 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงรายการบัญชีอื่นๆ ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน

ไฮไลท์ล่าสุด

  • เสร็จสิ้นธุรกรรมกับ Prof. Dennis Lo สําหรับ Insighta ในฐานะการร่วมทุน 50/50 เพื่อตรวจพบมะเร็งหลายชนิดในระยะเริ่มแรกในเดือนกรกฎาคม 2566 Prenetics ให้การสนับสนุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นเงินสด 80 ล้านเหรียญสหรัฐ และหุ้นของ Prenetics 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ข้อมูลการทดลองทางคลินิกเริ่มแรกน่าสนใจ การทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่หลายประเทศในต่างประเทศจะเริ่มต้นในต้นปี 2567
  • ACT Genomics คาดว่าจะเปิดตัวแพ็นเนลยีน 500 ยีน และแพ็นเนลยีน 100 ยีน เพื่อการจําแนกประเภทพันธุกรรมของมะเร็งอย่างครอบคลุมด้วยการตรวจ “ชิ้นเนื้อเหลว” ในไตรมาสที่สี่ของปี 2566
  • งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ACT Genomics สําหรับการทดสอบ Minimal Residual Disease (MRD) คาดว่าจะเปิดตัวในไตรมาส 2 ปี 2567
  • กําลังอยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงการจัดจําหน่ายและความร่วมมือหลายข้อตกลงสําหรับเอเ
Next Post

Drew Consulting: บริษัทที่ปรึกษาด้าน HR ชั้นนํา ขยายบริการเพื่อเสริมสร้างโซลูชัน HR ของลูกค้าในปี 2023

ดับลิน, ไอร์แลนด์ 15 ก.ย. 2566 – Drew Consulting ซึ่งเป็นชื่อที่มีชื่อเสียงในวงการที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ได้ประกาศขยายการให้บริการอย่างน่าตื่นเต้น เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยน โซลูชั่นด้าน HR ที่มีอยู่สําหรับลูกค้าของบริษัท Drew Consulting มุ่งมั่นอย่างไม่ลดละในความเป็นเลิศ พร้อมที่จะเปิดตัว […]