Genius Group ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับหนี้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน

สิงคโปร์, 8 ก.ย. 2566 — Genius Group Limited (NYSE American: GNS) (“Genius Group” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการชั้นนํา ประกาศว่ายอดคงค้างของหุ้นกู้อาวุโสที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นจํานวน 18,130,000 ดอลลาร์สหรัฐที่ลงนามในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 กับ Alto Opportunity Master Fund, SPC – Segregated Master Portfolio B (“หุ้นกู้อาวุโสที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) ได้ลดลงเหลือยอดคงค้างปัจจุบัน 53,344 ดอลลาร์สหรัฐ ผ่านการชําระเงินและการแปลงสภาพหุ้นกู้

เกี่ยวกับ Genius Group

Genius Group เป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการชั้นนํา มีภารกิจในการพยายามท้าทายโมเดลการศึกษาปัจจุบันด้วยหลักสูตรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเตรียมผู้เรียนด้วยทักษะการเป็นผู้นํา การเป็นผู้ประกอบการ และทักษะชีวิตเพื่อความสําเร็จในตลาดปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีฐานผู้ใช้กลุ่ม 4.5 ล้านรายใน 200 ประเทศ ตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงอายุ 100 ปี

ประกาศสําหรับนักลงทุน

การลงทุนในหลักทรัพย์ของเรามีความเสี่ยงสูง ก่อนตัดสินใจลงทุน ท่านควรพิจารณาความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อความคาดการณ์ในอนาคตอย่างรอบคอบ ตามที่ได้อธิบายไว้ในรายงานประจําปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีล่าสุดของเราในแบบ 20-F สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 หากความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้น ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือผลประกอบการของเรามีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบในทางลบ ในกรณีนั้น มูลค่าของหลักทรัพย์ของเราอาจลดลง และท่านอาจสูญเสียส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเงินลงทุน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เราอธิบายมิใช่ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวที่เราเผชิญ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่เราไม่ทราบในขณะนี้หรือที่เราประเมินว่าไม่มีนัยสําคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของเราเช่นกัน นอกจากนี้ ผลประกอบการทางการเงินในอดีตของเราอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือของผลประกอบการในอนาคต และแนวโน้มในอดีตไม่ควรนํามาใช้คาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต โปรดดู “ข้อความคาดการณ์ในอนาคต” ด้านล่าง

ข้อความคาดการณ์ในอนาคต

ข้อความในการแถลงข่าวนี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ในอนาคตตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2477 แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2477 ข้อความคาดการณ์ในอนาคตสามารถระบุได้จากการใช้คําว่า “อาจ” “จะ” “แผนการ” “ควรค่าแก่การคาดหมาย” “ประมาณการ” “ดําเนินการต่อ” หรือคําที่คล้ายคลึงกัน ข้อความดังกล่าวโดยธรรมชาติแล้วมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ และอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากที่ได้คาดการณ์ไว้ ผู้อ่านควรระมัดระวังไม่ให้เกินควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ ซึ่งมีสถานะ ณ วันที่ในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่

Next Post

Cayler Capital, ผู้จัดการกองทุนน้ํามัน CTA ติดอันดับสุดท้ายของ "รางวัลผลงาน HFM With.Intelligence" ในสหรัฐฯ สําหรับ Managed Futures

Cayler Capital ผู้นําด้านโปรแกรม CTA น้ํามันเชิงระบบ ติดอันดับ 8 อันดับแรกในหมวดกองทุนขนาดต่ํากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกับผู้นําอุตสาหกรรมรายอื่นๆแจ็กสัน ไวโอมิง 8 กันยายน 2566 – Cayler Capital LLC รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อสั้นของรางวัลผลงาน HFM With. Int […]