Alpha Technology Group Limited ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นตราสารทุนครั้งแรก

ฮ่องกง, วันที่ 02 พฤศจิกายน 2566 — Alpha Technology Group Limited (“บริษัท” หรือ “Alpha”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีเมฆด้านไอทีที่มีชื่อเสียงในฮ่องกง ได้ประกาศปิดการเสนอขายหุ้นตราแรก (การเสนอขาย) จํานวน 1,750,000 หุ้นปกติ (หุ้นปกติ) ด้วยราคาตลาดสาธารณะ 4.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น เพื่อระดมทุนรวม 7,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ การเสนอขายปิดการซื้อขายเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 และหุ้นปกติเริ่มซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์นาสดักในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ภายใต้สัญลักษณ์ “ATGL”

บริษัทได้ให้สิทธิผู้จัดจําหน่ายเพิ่มจํานวนหุ้นเพื่อปรับสมดุลการซื้อขาย ในระยะเวลา 45 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้สูงสุด 262,500 หุ้น ด้วยราคาตลาดสาธารณะเดียวกัน หักค่าตอบแทนผู้จัดจําหน่าย

การเสนอขายดําเนินการตามหลักการของการรับซื้อทั้งหมด Prime Number Capital LLC เป็นผู้จัดการการเสนอขายโดยหลัก Hunter Taubman Fischer & Li LLC เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ สําหรับบริษัท และ Sichenzia Ross Ference Carmel LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ สําหรับผู้จัดการการเสนอขายในการเสนอขาย

บริษัทมีแผนใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายนี้ดังนี้ 1) เพิ่มมาตรฐานการดําเนินงานและขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศรวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการควบรวมกิจการและการรับสมัครบุคลากรใหม่ 2) พัฒนางานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการรู้จําอักขระ 3) เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

บริษัทได้ยื่นแบบฟอร์ม F-1 (เลขที่แบบ 333-273289) ต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เกี่ยวกับการเสนอขาย และได้รับอนุมัติจาก SEC เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 การเสนอขายดําเนินการตามเอกสารประกาศขายหลักทรัพย์เท่านั้น ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกาศขายหลักทรัพย์ฉบับสมบูรณ์ได้จาก Prime Number Capital LLC ผ่านอีเมลหรือจดหมายธรรมดา หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ SEC

ก่อนลงทุน ควรอ่านเอกสารประกาศขายหลักทรัพย์และเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขายมากขึ้น ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว และไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใดๆ ก่อนมีการลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้นๆ

Alpha Technology Group Limited เป็นผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีเมฆด้านไอทีในฮ่องกง บริษัทใช้ทักษะด้านการวิเคราะห์ การโปรแกรม เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และความรู้ทางเทคนิค เพื่อให้บริการโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของลูกค้า ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการดําเนินงานของอุตสาหกรรม และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับลูกค้าจากหลากหลายธุรกิจ ผ่านบริษัทย่อย Techlution Service Limited และ Neural Sense Limited บริษัทให้บริการ (i) พัฒนาระบบ (ii) พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์และแอปพลิเเคชันมือถือ และ (iii) โปรแกรมรู้จําอักขระด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI-OCR software) เพื่อนําไปสู่การดิจิทัลไลเซชันของธุรกิจลูกค้า บริษัทยังให้บริการสนับสน

Next Post

Ansys medini เร่งพัฒนาของ Andes สําหรับการพัฒนา IP ระดับรถยนต์

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องการมาตรฐานความปลอดภัยทางฟังก์ชันที่เข้มงวด สําหรับบริษัทชิปยานยนต์และบริษัทที่อยู่ข้างต้นในด้านทรัพย์สินทางปัญญา (SIP) การได้รับการรับรอง ISO 26262 เป็นข้อกําหนดพื้นฐานสําหรับการเข้าถึงตลาดยานยนต์ Andes Technology กําลังพัฒนาพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ IP สําหรับยานยนต์เพื […]