Adagene นําเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงดัชนีบรรเทาที่เหนือกว่าระดับสูงสุดสําหรับ ADG126 SAFEbody® ปกปิดต่อตัวรับ CTLA-4 ที่ SITC 2023

– ตัวอย่างผู้ป่วยโรคมะเร็งทวารหนักแบบ MSS แสดงถึงการกําหนดขนาดยาที่เหมาะสมของ ADG126 (ยาต้าน CTLA-4 ที่มีการปกปิดด้วยเทคโนโลยี SAFEbody®) ซึ่งมีช่วงที่รักษาได้กว้างขึ้นเปรียบเทียบกับ Ipilimumab เมื่อใช้ร่วมกับยาต้าน PD-1 –

– การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณิตศาสตร์ทางเภสัชวิทยาและระบบสนับสนุนกลไกการทํางานของ ADG126 และคุณสมบัติของยานี้ในฐานะยาต้าน CTLA-4 ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างชนิดเนื้องาน –

ซานดิเอโกและซูโจว ประเทศจีน วันที่ 03 พฤศจิกายน 2566 — Adagene Inc. (“Adagene”) (Nasdaq: ADAG) ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาการค้นพบและพัฒนายาบําบัดประเภทแอนติบอดีอย่างใหม่ ได้เสนอข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ SAFEbody ADG126 ที่ประชุมสมาคมสําหรับการรักษาด้วยภูมิคุ้มกัน (SITC) ครั้งที่ 38 ซึ่งจัดขึ้นที่ซานดิเอโก นําเสนอบทความชื่อ การเลือกขนาดยาที่เหมาะสมของ ADG126 (ยาต้าน CTLA-4 ที่มีการปกปิดด้วยเทคโนโลยี SAFEbody®) ซึ่งมีช่วงที่รักษาได้กว้างขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ Ipilimumab เมื่อใช้ร่วมกับยาต้าน PD-1, ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลดังกล่าวซึ่งผสมผสานผลการรักษาคลินิกกับการวิเคราะห์เภสัชวิทยาทางสรีรวิทยาของยาและระบบสนับสนุนคุณภาพแสดงให้เห็นว่า ADG126 ซึ่งเป็นตัวแทน SAFEbody หลักของ Adagene มีประสิทธิภาพในการเข้าถึง CTLA-4 ภายในเนื้องานมะเร็ง (TME) ซึ่งส่งผลให้มีความแตกต่างทางเภสัชวิทยาประมาณ 30 เท่าเมื่อใช้ขนาด 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทุก 3 สัปดาห์ (Q3W) ใน TME เมื่อเปรียบเทียบกับ Ipilimumab ที่ใช้ขนาด 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทุก 6 สัปดาห์ (Q6W) ซึ่งใช้ร่วมกับยาต้าน PD-1

ช่วงที่รักษาได้กว้างขึ้นของ ADG126 ทําให้สามารถใช้ขนาดที่สูงขึ้น บ่อยขึ้น และรอบการรักษาซ้ําได้ของ ADG126 เมื่อใช้ร่วมกับยาต้าน PD-1 ส่งผลให้มีการเข้าถึงเป้าหมาย CTLA-4 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในเนื้องานมะเร็งมากกว่าในเลือดรอบระบบ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงโปรไฟล์ประสิทธิผลของยาที่เพิ่มขึ้นตามขนาด โดยไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของผลข้างเคียงจากการรักษา (TRAEs)

สิ่งสําคัญคือ ตัวอย่างผู้ป่วยจริงจากกลุ่มขยายขนาดการรักษาที่กําลังดําเนินอยู่ในผู้ป่วยโรคมะเร็งทวารหนักแบบ MSS ที่ไม่มีการแพร่กระจายมะเร็งถึงตับ แสดงให้เห็นว่าการใช้ ADG126 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทุก 3 สัปดาห์ร่วมกับ pembrolizumab ส่งผลให้เกิดการตอบสนองบางส่วนภายหลังรับการรักษา 4 รอบ (คือ 12 สัปดาห์) ผู้ป่วยรายนี้เคยได้รับการรักษาด้วยยาสองชนิด (bevacizumab ร่วม FOLFOX; aflibercept ร่วม FOLFIRI) และมีผลข้างเคียงระดับ 3 ตามปกติจากการรักษาด้วยภูมิคุ้มกัน

บทความสรุปว่าข้อมูลคลินิกเบื้องต้นจากโปรแกรม SAFEbody ADG126 สนับสนุนว่า ADG126 อาจมีประโยชน์คลินิกมากกว่า Ipilimumab เมื่อใช้ร่วมกับยาต้าน PD-1 ในเนื้องานมะเร็งทั้งประเภทที่มีการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันสูงและต่ํา รวมถึงโรคมะเร็งทวารหนักแบบ MSS ซึ่งเกิดจากก

Next Post

การนําเสนอข้อมูลการทดลองก่อนการคลินิกแสดงว่าการเพิ่มนักฆ่าที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่มีต่อเซลล์มะเร็งของ Affimed ต่อเซลล์ NK และ CAR-NK สามารถปรับปรุงความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็งของทั้งสองชนิดเซลล์ได้ที่การประชุมประจําปีครั้งที่ 38 ของสมาคมการรักษาด้วยภูมิคุ้

การเพิ่ม innate cell engager (ICE®) ของ Affimed ช่วยปรับปรุงความเป็นพิษของเซลล์ธรรมชาติที่ฆ่าเซลล์มะเร็ง (NK cells) และ CAR-NK cells NK cells ที่มี ICE® แสดงประสิทธิภาพในการฆ่าเซลล์มะเร็งที่เทียบเท่ากับ CAR-NK cells ที่มี ICE® ICE® ร่วมกับ NK cells ทําให้ไม่ต้องมีการผลิตที่ซับซ้อนและแพงเหมือน CAR-NK […]