เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ร่วมวงขนส่งสินค้าเกษตร รับตลาดออนไลน์บูม

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส พัฒนาเกษตรกรจัดการระบบโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่ เน้นส่งเร็ว-ปลอดภัย ถึงมือผู้บริโภค

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางสร้างรายได้ที่แน่นอน ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นส่งเสริมรูปแบบการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการผลิตให้ได้สินค้าคุณภาพ การขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น

โดยเฉพาะรูปแบบตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ตลาดแบบออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ การจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้แก่เกษตรกร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำแนวนโยบาย “ตลาดนำการเกษตร” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดผลดีต่อเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสด้านการตลาดและโลจิสติกส์ให้กับเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดพิธีลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร” ระหว่างนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขึ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร กับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกร ในการจัดการระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ตลอดห่วงโซ่ ได้แก่ กระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การตลาด ตลอดจนกระบวนการจัดส่ง จนถึงการส่งมอบสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภค และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการขนส่ง ระหว่างเกษตรกร กับเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ด้วยการสนับสนุนค่าบริการจัดส่งสินค้าเกษตรในราคาที่เหมาะสม บริการที่รวดเร็ว และสินค้าปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค

  • กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” ช่วยเกษตรกร
  • ชวนคนกรุงเทพฯ ดันราคาข้าวเปลือกชาวนา อุดหนุนข้าวสารคุณภาพดี 

โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในหลายด้าน ได้แก่ การเข้าถึงบริการจัดส่งสินค้าเกษตร ที่รวดเร็ว และปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้อง กับรูปแบบสินค้าด้านการเกษตร

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนการระบายสินค้าเกษตร โดยดำเนินการจัดตั้งจุดให้บริการจัดส่งผลไม้ที่จุดรวมสินค้า สำหรับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ไม้ผล พร้อมให้ส่วนลดค่าจัดส่ง ในส่วนของเกษตรกรรายย่อยที่จำหน่ายสินค้าออนไลน์ ยังได้รับส่วนลดเฉพาะค่าจัดส่งในอัตราพิเศษ เพียงแค่เกษตรกรนำทะเบียนเกษตรกรหรือทะเบียนวิสาหกิจชุมชนมาแสดง ณ จุดส่งสินค้า

นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม “ส่งของขวัญปีใหม่ @ ตลาดเกษตรกรออนไลน์. com” โดยลดราคาค่าจัดส่งให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าเกษตรในการค้าออนไลน์ โดยทางบริษัทได้ร่วมลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่ต้องการพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าเกษตรเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและการอำนวยความสะดวกในการจัดส่งและร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกด้วย

ด้านนายวราวุธ นาถประดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีความยินดีที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรไทย พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการจัดส่งสินค้าถึงมือผู้รับปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและปลอดภัย

อีกทั้งมีการมอบส่วนลดอัตราพิเศษให้กับเกษตรกรที่โชว์เล่มทะเบียนเกษตรกรที่ร้านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส พาร์เซ็ลชอป จะได้ส่วนลดในอัตราพิเศษ 10% นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าทางการเกษตรรูปแบบต่างๆ โดยความพิเศษของบรรจุภัณฑ์ คือ มีความแข็งแรงและเพิ่มความหนาของกล่องถึง 5 มิลลิเมตร พร้อมรูระบายอากาศ เพื่อให้กล่องมีความแข็งแรง สำหรับการจัดส่งผลผลิตทางการเกษตรให้คงคุณภาพและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เมื่อถึงปลายทาง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดรถเข้ารับผลิตผลถึงที่ และบริการให้คำปรึกษาการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงผู้รับมาเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์แก่ภาคการเกษตรของไทย

Next Post

นายกฯ ออสเตรเลียไม่หวั่น ไฟเขียวแอสตราเซนากาตามเดิม

เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ และเยอรมนีซึ่งยืนยันจะฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาให้กับประชาชนต่อไป เมื่อวันที่ 12 มี.ค. สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสก็อตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียยืนยันการจัดฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาในประเทศจะเป็นไปตามกำหนดเดิม เนื่องจาก […]