สร้างไทยออกแถลงการณ์ แนะรัฐบาลเลื่อนลงมติแก้ รธน.วาระ 3 ไปก่อน

“หญิงหน่อย” ชี้ควรเลื่อนลงมติแก้รัฐธรรมนูญวาระ 3 เพื่อจัดประชามติก่อน เพื่อคลี่คลายสถานการณ์การเมือง

วันที่ 12 มี.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานกลุ่มสร้างไทยออกแถลงการณ์หลังศาลรัฐธรรมมีคำวินิจฉัยให้อำนาจรัฐสภาทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ระบุว่า

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเรื่องพิจารณาที่ ๔/๒๕๖๔ สรุปว่าหากรัฐสภาจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงมติเสียก่อน และเมื่อทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงมติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง นั้น

กลุ่มสร้างไทยแม้จะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวตามเหตุผลที่เคยแถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่โดยที่รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๑ วรรคสี่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและเพื่อนำพาประเทศออกจากวิกฤตทางการเมือง กลุ่มสร้างไทยจึงขอเสนอให้รัฐสภาและรัฐบาลได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) รัฐสภาควรเลื่อนการลงมติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระที่สามออกไปก่อน เพื่อรอการทำประชามติสอบถามประชาชนตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสมดุลแห่งอำนาจในการลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภาให้ยังคงเป็นเช่นเดิมไปพลางก่อน

  • ฝ่ายค้านยันเดินหน้าโหวตแก้รัฐธรรมนูญวาระ 3 เผยจับตาดูใครจริงใจไม่จริงใจ
  • "วิษณุ" ชี้ช่องสภาฯ เดินหน้าโหวตวาระ 3 แนะงดออกเสียงหวังคว่ำเป็นวิธีดีสุด

(๒) โดยที่ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังพิจารณาในรัฐสภาเป็นร่างของพรรคร่วมรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีควรเร่งดำเนินการปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฏรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ยังมีผลบังคับใช้ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อ ๓

(๓) กลุ่มสร้างไทยเห็นว่าทางออกเดียวที่จะนำพาประเทศชาติออกจากวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองคือการคืนอำนาจให้ประชาชนได้เป็นผู้กำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันและกติกาทางการเมืองของประเทศนี้ใหม่ โดยการเลือกตั้ง สสร. มาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ รัฐบาลจึงควรเร่งดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติในประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยโดยเร็วซึ่งสามารถจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในไม่เกิน ๙๐ วัน ตามกฎหมายประชามติที่ยังมีผลบังคับใช้ เพื่อให้ปัญหาทางการเมืองของประเทศได้รับการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีต่อไป

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

#กลุ่มสร้างไทย

Next Post

“ปุ๊ก อาภัสรา” เผยภาพคู่หลานสาว “ น้องมีญ่า” สวย น่ารักแบบแพ็คคู่ไปเลย

“ปุ๊ก อาภัสรา” วัย 74 ปี อวดภาพคู่หลานสาว “ น้องมีญ่า” คุณย่าออร่ากระจายมาก ล่าสุดทาง “คุณปุ๊ก-อาภัสรา หงสกุล” ได้ออกมาเผยภาพความน่ารักที่ได้ถ่ายกับหลานสาวตัวน้อย “น้องมีญ่า” บอกเลยว่าออร่าของคุณย่ายังสวยไม่สร่างในวัย 74 ปี สมดีกรีนางงาม โดยทาง “ย่าปุ๊ก” ก็ยังได้เ […]