ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว 10 จังหวัด ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 12 กรกฎาคมนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว 10 จังหวัด ห้ามออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม-ตี 4 คุมเข้มคนปล่อยข่าวบิดเบือน จนทำให้เกิดความเข้าใจผิด

10 กรกฎาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) โดยระบุถึงการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทวีความรุนแรง จนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งไม่แสดงอาการ แต่สามารถแพร่เชื้อโรคได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก จึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขและบรรเทา สถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีสาระสำคัญ ให้ประชาชนในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ จังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ห้ามออกจากเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 -04.00 นาฬิกา ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน และให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทาง ข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงระยะเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น

นอกจากนี้ ยังออกมาตรการเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การเสนอข่าวหรือการทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิด ความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อย  มีความผิดตามมาตรา 9 (3) แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย

  • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  (ฉบับที่ 27)
  • คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 9/2564

 

Next Post

ผลตรวจโควิด นายกฯ เป็นลบ - ยังต้องกักตัวทำงานที่บ้านต่อ

โฆษกรัฐบาล ยืนยัน ผลตรวจนายกฯ เป็นลบ กักตัวทำงานติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด พร้อมขอทุกภาคส่วนเข้มมาตรการสาธารณสุข นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความกังวลและห่วงใย กรณีที่เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564 นายกรัฐมนตรี […]