ระบบตรวจจับเสียงปืน ตลาดจะข้าม USD 10.33 พันล้านภายในปี 2030 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของภัยคุกคามการก่อการร้าย – มาตรการของรัฐบาล

SNS LOGO

“ตามการวิจัยของ SNS Insider ขนาดตลาดระบบตรวจจับเสียงปืนมีมูลค่า 4.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 10.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตประจําปีที่ 10.5%”

Austin, Texas ตุลาคม 25, 2566  – ตามการวิจัยของ SNS Insider ตลาดระบบตรวจจับเสียงปืน คาดว่าจะเติบโตอย่างมากเนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความรุนแรงด้วยอาวุธปืน การเจริญเติบโตของเมือง มาตรการของรัฐบาล และการพัฒนาทางเทคโนโลยี

รายงานของ SNS Insider ระบุว่าตลาดระบบตรวจจับเสียงปืนมีมูลค่า 4.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 10.33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตประจําปีที่ 10.5% ระหว่างปี 2566-2573

ขอบเขตรายงานตลาดระบบตรวจจับเสียงปืน

ระบบตรวจจับเสียงปืน ซึ่งบางครั้งเรียกว่าระบบตรวจจับและระบุตําแหน่งเสียงปืน (GDS) เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับ แยกแยะ และรายงานเสียงปืนอย่างแท้จริงในเวลาจริง มีบทบาทสําคัญต่อความปลอดภัยสาธารณะและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้วยการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วถึงเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยอาวุธปืน ช่วยให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามได้เร็วขึ้น

ขอรับตัวอย่างรายงานตลาดระบบตรวจจับเสียงปืน @ https://www.snsinsider.com/sample-request/1657

การวิเคราะห์ตลาด

ตลาดระบบตรวจจับเสียงปืนได้รับการพัฒนาอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งขับเคลื่อนโดยปัจจัยต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยและความมั่นคงของสาธารณะ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความรุนแรงด้วยอาวุธปืนและการยิงกันในที่สาธารณะโดยเฉพาะโรงเรียน ได้สร้างความต้องการระบบตรวจจับเสียงปืนเพิ่มขึ้น ระบบเหล่านี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อภัยคุกคามและลดจํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ

ผู้เล่นหลักที่รวมอยู่ได้แก่:

 • Raytheon Company
 • Shooter Detection Systems LLC
 • Thales Group
 • ACOEM Group
 • ELTA Systems Ltd
 • Tracer Technology Systems, Inc
 • Safety Dynamics, LLC
 • ShotSpotter Inc
 • Battelle Memorial Institute
 • Louroe Electronics, and Other Players.

การแบ่งประเภทและย่อยย่อยที่รวมอยู่:

ประเภทการติดตั้ง

 • ระบบติดตั้งถาวร
 • ระบบติดตั้งบนร่างกายทหาร
 • ระบบติดตั้งบนยานพาหนะ

การประยุกต์ใช้

 • ภายในอาคาร
 • ภายนอกอาคาร

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

 • ภาคธุรกิจ
 • กระทรวงกลาโหมและรัฐบาล

การแก้ปัญหา

 • ระบบ
 • บริการต่อเนื่องด้วยค่าสมัครสมาชิก

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่อตลาดระบบตรวจจับเสียงปืนมีความซับซ้อนและอาจแตกต่างกันขึ้นกับสภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคและนโยบายของรัฐบาล ขณะที่ข้อจํากัดด้านงบประมาณและการซื้อที่ล่าช้าเป็นปัญหาที่พบบ่อย อาจกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและการแก้ปัญหาด้วยต้นทุนที่ต่ําลง อย่างไรก็ตาม ความต้องการด้านความปลอดภัยสาธารณะยังคงเป็นปัจจัยสําคัญ และระบบตรวจจับเสียงปืนยังค

Next Post

ตลาดก๊าซระเหยจะเติบโตอย่างรวดเร็วจากการใช้ประโยชน์อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นร่วมกับการสนับสนุนจากรัฐบาล

ขนาดตลาดก๊าซระเหยขั้นต่ํามีมูลค่า 66,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะเติบโตเป็น 124.9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 โดยเติบโตด้วยอัตราร้อยละ 8.3 ต่อปีระหว่างปี 2566-2573. ออสติน, เท็กซัส 25 ตุลาคม 2566 – ภาพรวมตลาดและการวิเคราะห์ ก๊าซระเหยขั้นต่ํา เป็นประเภทของก๊าซธรรมชาติที่ถูกจับ […]