ตลาดตรวจจับแอลกอฮอล์จะเพิ่มขึ้นเป็น 6.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการทํางาน

SNS Insider

ตามการวิจัยของ SNS Insider ตลาดเซ็นเซอร์แอลกอฮอล์กําลังเติบโตอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากการรวมตัวของกฎระเบียบที่เข้มงวด เทคโนโลยีที่ทันสมัย การรับรู้ที่เพิ่มขึ้น และความต้องการที่เพิ่มขึ้นระหว่างภาคต่างๆ

ออสติน, เท็กซัส 25 ตุลาคม 2523  – ภาพรวมตลาดเซ็นเซอร์แอลกอฮอล์

ตลาด เซ็นเซอร์แอลกอฮอล์ ตามรายงานของ SNS Insider มีมูลค่า 2.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวอย่างมากเป็น 6.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตประจําปีร้อยละ 14.22 ระหว่างปี 2566-2573

เซ็นเซอร์แอลกอฮอล์ หรือที่เรียกว่า เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ หรือตัวตรวจแอลกอฮอล์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจหรือเลือดของบุคคล เซ็นเซอร์เหล่านี้ทํางานบนหลักการของออกซิเดชันของแอลกอฮอล์ ซึ่งปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลแอลกอฮอล์กับสารบางอย่างทําให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า ด้วยการวิเคราะห์สัญญาณเหล่านี้ เซ็นเซอร์แอลกอฮอล์สามารถวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในระบบของบุคคลได้อย่างแม่นยํา

ขอรับตัวอย่างรายงานตลาดเซ็นเซอร์แอลกอฮอล์ @ https://www.snsinsider.com/sample-request/3050

บริษัทที่รวมอยู่ในรายงานตลาดเซ็นเซอร์แอลกอฮอล์:

Dragerwerk AG & Co. KGaA (เยอรมนี)
Abbott (สหรัฐอเมริกา)
Alcohol Countermeasure Systems Corp. (แคนาดา)
AlcoPro. (สหรัฐอเมริกา)
Giner Inc. (สหรัฐอเมริกา)
Honeywell International Inc. (สหรัฐอเมริกา)
Asahi Kasei Corporation (ญี่ปุ่น)
Intoximeters (สหรัฐอเมริกา)
Lifeloc Technologies Inc. (สหรัฐอเมริกา)
Quest Products, Inc. (สหรัฐอเมริกา)
Akers Biosciences, Inc. (สหรัฐอเมริกา)
MPD, Inc. (สหรัฐอเมริกา)
AK GlobalTech Corp. (สหรัฐอเมริกา)
C4 Development Ltd. (ฮ่องกง)
BACKCtrack Inc. (สหรัฐอเมริกา)
Sunrom Electronics (อินเดีย).

วิเคราะห์ตลาด

ตลาดเซ็นเซอร์แอลกอฮอล์กําลังเติบโตอย่างไม่เคยมีมาก่อนเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ที่กําลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรม รัฐบาลทั่วโลกกําลังบังคับใช้กฎระเบียบเข้มงวดต่อการขับรถขณะมีแรงดื่ม การนํากฎหมายเข้มงวดมาบังคับใช้ที่กําหนดให้ต้องติดตั้งเซ็นเซอร์แอลกอฮอล์ในรถยนต์นั้นได้เพิ่มยอดขายของตลาดอย่างมาก กฎระเบียบเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่บังคับให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต้องติดตั้งระบบตรวจจับแอลกอฮอล์ที่ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยของถนนและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถขณะมีแรงดื่ม นอกจากนี้การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและการศึกษาอบรมเกี่ยวกับอันตรายของการขับรถขณะมีแรงดื่มทั่วโลกก็ส่งผลให้ความต้องการเซ็นเซอร์แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น เช่น เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ส่วนบุคคลและระบบตรวจจับแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทํางาน และการรวมตัวทางสังคม ทําให้ตลาดเซ็นเซอร์แอลกอฮอล์เติบโตขึ้น

อุตสาหกรรมเซ็นเซอร์แอลกอฮอล์ได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างมากมาย รวมถึงการผลิตเซ็นเซอร์ขนาดเล็กลง เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม IoT และพัฒนาเซ็นเซอร์ที่มีความไวมากขึ้นและมีความแม่นยําสูงขึ้น นวัตกรรมเหล่านี้ทําให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานดีขึ้

Next Post

ตลาดดาวเทียมขนาดเล็กและขนาดจิ๋วจะเพิ่มขึ้นเป็น 14.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2030 ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาเทคโนโลยีให้เล็กลง

“ตามการวิจัยของ SNS Insider ขนาดตลาดดาวเทียมขนาดเล็กและดาวเทียมขนาดนาโนมีมูลค่า 2.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 14.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตประจําปีร้อยละ 22 ตลอดช่วงระยะเวลาพยากรณ์ระหว่างปี 2566-2573” ออสติน รัฐเท็กซัส วันที่ 25 ตุลาคม 2566 &#8 […]